کلیدواژه‌ها = فناوری نرم
نقش معرفت شناسی اعتباریات در تبیین مدیریت اسلامی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 161-177

ابوالفضل گایینی؛ رضا نیکبخت