اهداف و چشم انداز

  • بسترسازی برای مطالعات بینارشته‌ای و پژوهش‌های روزآمد در قلمرو مناسبات میان دانش‌های فلسفی و علوم انسانی؛
  • ارائه یافته‌های علمی و محققانه صاحب‌نظران و پژوهشگران حوزوی و دانشگاهی در زمینه مناسبات فلسفه و علوم انسانی؛
  • پاسخ‌گویی به نیازهای علمی در قلمرو تحول در علوم انسانی؛
  • ایجاد فضای مناسب برای تضارب آراء در موضوعات کلان علوم انسانی؛
  • ترویج گفتمان تحول در علوم انسانی؛
  • لطفا توجه بفرمایید: رویکرد نشریه دوفصلنامه فلسفه و علوم انسانی،  ارائه یافته‌های محققانه صاحب‌نظران و پژوهشگران در زمینه مناسبات «فلسفه و علوم انسانی» است و  پژوهش‌هایی که تنها به مسائل فلسفی یا علوم انسانی پرداخته باشند، در اولویت انتشار مجله قرار ندارند.