فرایند پذیرش مقالات

فلسفه و علوم انسانی مقالات دریافتی خود را از طریق سامانه مجله دریافت و مورد داوری و پذیرش قرار می‌دهد. لازم است نویسندگان بعد از مطالعه صفحه راهنمای نویسندگان، با اطلاع از شرایط و قوانین ارسال مقاله، حقوق نویسنده، ناشر و قوانین تعارض منافع مقاله خود را ارسال کنند. مقالات ارسال شده برای این مجله به صورت دقیق بررسی و توسط دو داور متخصص ارزیابی می‌شوند و ممکن است تعدادی از مقالات ارسال شده که دارای استاندارد مناسب و مرتبط با موضوع مجله نیستند بدون انجام فرآیند داوری بازگردانده شوند.

بعد از دریافت مقاله و بررسی اولیه فایل‌های ارسالی، سردبیر مجله مقاله را بررسی نموده و بعد از تعیین دو داور ارزیاب، مقاله برای طی مراحل داوری ارسال می‌شود. داوری دقیق  به سردبیر برای تصمیم‌گیری برای چاپ مقاله کمک می‌کند. در مرحله داوری کارشناسان متخصص در حوزه مورد نظر با استفاده از نرم‌افزارهای مخصوص مشابهت یاب (سامانه مشابهت یابِ همیاب)، مقاله دریافتی را مورد بررسی قرار می‌دهند و اطلاعات به‌دست آمده در اختیار ارزیابان و سردبیر قرار می‌گیرد.

به منظور جلوگیری از پیش‌داوری، نوع داوری به صورت بسته است و داور از نام و اطلاعات نویسنده مطلع نیست.ممکن است تعدادی از مقالات که از نظر سردبیر با موضوع اصلی مجله هم سو نیست و امکان پذیرش از طرف داوران را ندارد بدون ارسال برای فرآیند داوری مورد پذیرش قرارد نگیرد تا برای نویسنده این امکان باشد که به مجله‌ دیگری ارسال گردد. تصمیم نهایی بر اساس نظر ارزیابان، داوری‌های دقیق و اعتبار و انسجام مطالب ارسالی اتخاذ خواهد شد و نظر نهایی به نویسنده اعلام می‌شود. در صورت وجود نظرات مختلف از یک یا دو ارزیاب دیگر و یا اعضای هیئت تحریریه کمک گرفته می‌شود.

لطفا توجه بفرمایید: رویکرد نشریه دوفصلنامه فلسفه و علوم انسانی،  ارائه یافته‌های محققانه صاحب‌نظران و پژوهشگران در زمینه مناسبات «فلسفه و علوم انسانی» است و  پژوهش‌هایی که تنها به مسائل فلسفی یا علوم انسانی پرداخته باشند، در اولویت انتشار مجله قرار ندارند.