فعل و انفعالات انسان متعالی موضوع علوم انسانی و اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

موسسه آموزشی پِوهشی امام خمینی

چکیده

شناخت تمایز علوم از یکدیگر اغلب به یکی از شناخت های موضوعی، روشی، مسائلی و غایی ارجاع می یابد.با این حال تمایز علوم در موضوعات دارای اعتبار بیشتری است. جهان بینی اسلامی با رویکرد تعالی گرایانه و توجه به ابعاد مادی و معنوی انسان و نگرش فراطبیعی به حقیقت انسان؛ افعال و انفعالات وی را بر پایه انگیزه ها و نیات که معانی نهفته در ورای رفتار آدمی است، مورد مطالعه قرار می دهد و در عین حال از ساختار مادی رفتار نیز غافل نیست. از اینرو موضوع علوم انسانی_اسلامی را می توان افعال و انفعالات انسان متعالی در نظر گرفت که از روش شناسی خاصی بهره می گیرد و از عقل و شهود و تجربه در کنار داده های وحیانی برای فهم این امور بهره می گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات