اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

احمد حسین شریفی

فلسفه اسلامی رئیس موسسه

sharifi1738yahoo.com

سردبیر

احمد حسین شریفی

فلسفه اسلامی رییس مؤسسه

sharifi1738yahoo.com

جانشین سردبیر

مهدی عبداللهی

فلسفه اسلامی مؤسسه

mabd1357gmail.com

اعضای هیات تحریریه

مسعود آذربایجانی

فلسفه دین پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

mazarbayejanirihu.ac.ir

غلامرضا اعوانی

فلسفه غرب موسسه

aavanigholamreazgmail.com

علی افضلی

فلسفه غرب مؤسسه

ali_m_afzaliyahoo.com

سید مهدی امامی جمعه

فلسفه اسلامی دانشگاه اصفهان

m.emamiltr.ui.ac.ir

سید حمیدرضا حسنی

فلسفه اسلامی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

hrhasanirihu.ac.ir

عبدالحسین خسروپناه

فلسفه اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

khosropanahdezfuligmail.com

احمد حسین شریفی

فلسفه اسلامی رییس مؤسسه

sharifi1738yahoo.com

علی شیروانی

فلسفه اسلامی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

shirvanirihu.ac.ir

علیرضا صدرا

علوم سیاسی تربیت مدرس

sadraut.ac.ir

حسن میانداری

فلسفه غرب مؤسسه

miandariirip.ac.ir