اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

عسکر دیرباز

فلسفه اسلامی رئیس مو‌ٔسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

qom.ac.ir/adirbaz
a.dirbaz5597gmail.com
02166966060

سردبیر

احمد حسین شریفی

فلسفه اسلامی رییس مؤسسه

sharifi1738yahoo.com

جانشین سردبیر

مهدی عبداللهی

فلسفه اسلامی مؤسسه

mabd1357gmail.com

اعضای هیات تحریریه

مسعود آذربایجانی

فلسفه دین پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

mazarbayejanirihu.ac.ir

غلامرضا اعوانی

فلسفه غرب موسسه

aavanigholamreazgmail.com

علی افضلی

فلسفه غرب مؤسسه

ali_m_afzaliyahoo.com

سید مهدی امامی جمعه

فلسفه اسلامی دانشگاه اصفهان

m.emamiltr.ui.ac.ir

سید حمیدرضا حسنی

فلسفه اسلامی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

hrhasanirihu.ac.ir

عبدالحسین خسروپناه

فلسفه اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

khosropanahdezfuligmail.com

احمد حسین شریفی

فلسفه اسلامی رییس مؤسسه

sharifi1738yahoo.com

علی شیروانی

فلسفه اسلامی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

shirvanirihu.ac.ir

علیرضا صدرا

علوم سیاسی تربیت مدرس

sadraut.ac.ir

حسن میانداری

فلسفه غرب مؤسسه

miandariirip.ac.ir